T.C.

ANTALYA

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
 

İ L A N
 

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 02/01/2018 tarih ve 32333471-11/108 sayılı yazılarına göre Cumhuriyet Başsavcılığınca oluşturulan Tespit Komisyonu; Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 03/01/2018 tarih ve 32992892-E-29/135 sayılı yazılarına göre; 24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ve geçici 23 üncü maddeye dayanılarak hazırlanan; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında sürekli işçi kadrosuna alınmaları isteğiyle Antalya Merkez ve Mülhakat Cumhuriyet Başsavcılıklarına müracaat eden taşeron firma bünyesinde çalışıp sürekli işçi kadrolarına geçirilme talebinde bulunan personellerden başvurusu Antalya Merkez ve Mülhakat Cumhuriyet Başsavcılıkları Tespit Komisyonları tarafından incelenerek, başvurusu kabul edilen adaylara ilişkin Komisyonumuzca yapılacak sınav 07 Mart 2018 günü saat 13:30'da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı toplantı salonunda yapılacaktır.

Sınav sonucuna itirazların 08/03/2018-12/03/2018 tarihleri arasında yapılması gerekmektedir.

NOT:

- Sürekli işçi kadrosuna geçiş başvuruları kabul olunan ve sözlü sınava girmeye hak kazananlara ilişkin liste ilan ekinde yayınlanmıştır.

- Sözlü Mülakata gelen adayların görev kıyafetleriyle gelmeleri gerekmektedir.

- İlgililerin, ilanda belirtilen tarih ve saatten en az 15 dakika önce Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı toplantı salonu önünde nüfus cüzdanları ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir. 

***Bu ilan tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.*** 

EK:

1) Sürekli İşçi Kadrosuna Başvurusu Kabul Edilen Güvenlik Görevlilerine Ait İsim Listesi

2) Sürekli İşçi Kadrosuna Başvurusu Kabul Edilen Temizlik Görevlilerine Ait İsim Listesi