T.C
ANTALYA
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
                                                                       

Tespit Komisyon Başkanlığı

İLAN

            
Antalya Adliyesi ve Mülhakat Adliyelerinde   ( Kemer, Korkuteli Adliyeleri) 4734 Sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerin, 20/11/2017  tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23. madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, başvurulara ilişkin değerlendirme listesi ekte yayınlanmıştır.


01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan usul ve esasların 10. maddesinde belirtilen “ İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri,çalıştıkları teşkilat ve/ veya biriminde belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan ( internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz.” Maddesi uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


İlan tarihinden itibaren itiraz süresi 3 gün olup İtiraz edilmemesi halinde sınava girmeye hak kazananlara ait listeler kesinleşecektir.


İlanen tebliğ olunur.  15/02/ 2018

 

Ek: Başvuru değerlendirme sonuçları