Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
2021 TERCÜMAN İLANI
29.09.2020

 

 

T.C.
ANTALYA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

 

İ L Â N

 

                    Adli Yargı Adalet Komisyonumuzca “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adlî Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince, Antalya  ili ve yargı çevremize bağlı ilçe Adliyelerinin bulunduğu il çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan yargı çevremiz dahilinde tercümanlık görevi yapmak üzere,  2021 Yılı Tercüman Listesi oluşturulacaktır.

 

BAŞVURU ŞARTLARI      :
         1) Gerçek kişilerin;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması veya 29/05/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesine göre düzenlenmiş olan Mavi Kart sahibi olması,

b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,

c) En az ilkokul mezunu olması,

ç) Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olması,

d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,

e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,

f) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir meslekî faaliyeti icra etmesi,

g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması gerekir.


          BAŞVURU USULÜ       :


          Başvuru Yeri : www.antalya.adalet.gov.tr internet adresinde yayınlanan Komisyonumuza ait tercümanlık ilan metninin ekinde bulunan başvuru dilekçe örneğinin internet sitesinden temini ile başvuruları Antalya Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı 2.kat A2-31 Nolu Bürosundan şahsen yapılabileceği gibi, kayıtlı olunan oda,çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla da yapılabilir.


          Başvuru Tarihi : Tercümanlık yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları 15 Ekim 2020 Perşembe günü başlayıp 30 Ekim 2020 Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra Komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.


 

BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER         :
Başvuru  Formuna;
a) T.C. kimlik numarası beyanı (Nüfus Cüzdan Fotokopisi) veya 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesine göre düzenlenmiş olan Mavi Kart örneği ya da Kartın ibraz edilememesi durumunda Kimlik Paylaşımı Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği,

b) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,

c) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,

ç) Bir adet vesikalık fotoğraf, (Başvuru formuna yapıştırılacak)

d) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği eklenir.  

Başvuru şartları başlıklı (d), (e) ve (f) maddenin başvuru dilekçesine eklenmesi gerekmektedir.

 

        Not: Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan başvuru dilekçesine eklenecek belgeler başlıklı maddenin (a), (c), (d) bentlerinde sayılan bilgi ve belgeler istenmez.

 

 

 

 

            

 

          BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ              :

          
          Komisyonumuzca başvurular, 23 Kasım 2020 Pazartesi gününe kadar değerlendirilerek işbu ilanda belirtilen başvuru dilekçesine eklenecek belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adlî Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 6. ncı maddesindeki şartları haiz olmaması hâlinde talebinin reddine karar verilerek, redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunacaktır.

 

 

  Talepleri uygun görülenlerin adları, bölüm ve uzmanlık alanları, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri, telefon numaraları yazılarak, uzmanlık alanlarına göre sınıflandırılmak suretiyle oluşturulan listede yemin için hazır bulunması gereken tarihlerde gösterilmek suretiyle en az yedi gün süre ile adliye divanhanesinde ve www.antalya.adalet.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

 

          YEMİN                              :


          Listeye kabul edilenlere ilişkin olarak03.12.2020 Perşembe tarihinde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca yemin ettirilecektir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi (salgın) ilan edilen ve ülkemizde salgın riski olan Koronavirüs (COVID-19) hastalığının önlenmesi ve içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde konoravirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için, Komisyon Başkanlığımızca Yemin Törenine ilişkin SMS ile bilgilendirme yapılacaktır.

 

 

          LİSTELERİN İLANI        :


         Yemin eden tercümanlardan oluşan liste, 31 Aralık 2020 tarihine kadar Adliye Divanhanesinde ve www.antalya.adalet.gov.tr adresinde ilan edilecek ve bir örneği de Adalet Bakanlığı, il çevresindeki Adli Yargı Adalet Komisyonlarına, mahkemelere de duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilecektir.

   İlan olunur. 28/09/2020

 

 

              Oğuzhan YAŞAR                                       Halil İNAL                         Murat AKDÖLEK
                     BAŞKAN                                                  ÜYE                                            ÜYE

 

 

 

 

 

Ekleri  : 1- Başvuru Formu

              2- Dil Beyan Dilekçesi


Dil Beyan Dilekçesini İndirmek İçin Buraya Tıklayınız.

Tercüman Başvuru Formunu İndirmek İçin Buraya Tıklayınız.

Adres

Meltem Mah. Dumlupınar Blv. Muratpaşa/Antalya

Telefon

Ana Bina 0242 246 30 00

Genel İcra 0242 245 34 10- 11- 12- 13-14 Ek Bina 0242 245 34 00

E-Posta

antalyacbsisaretadalet.gov.tr