Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
ULUSLARARASI PROJELER

AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS+ PROJELERİ

      
      
A. TAMAMLANAN PROJELER

 

Denetimli Serbeslik Uygulamalarında Sunulan Eğitim, Uygulama, Danışmanlık ve İyileştirme Hizmetlerinin Avrupa Perspektifi ile Geliştirilmesi Projesi

 

        Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde; 01/07/2014 - 30/06/2016 tarihleri arasında Adana Denetimli Serbeslik Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler Uzmanları Derneği Akdeniz Bölge Şubesi ortaklığıyla, Erasmus+ Ana Eylem 1 Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği başlığında hazırlanan "Denetimli Serbeslik Uygulamalarında Sunulan Eğitim, Uygulama, Danışmanlık ve İyileştirme Hizmetlerinin Avrupa Perspektifi ile Geliştirilmesi" isimli proje başarıyla uygulanmış ve tamamlanmıştır.

Proje kapsamında; hükümlüler, madde bağımlıları ve dezavantajlı kesimlere yönelik; eğitim, iyileştirme ve rehabilitasyon çalışmaları yürüten; Konsorsiyum üyesi kurumların personelinin, eğitim iyileştirme çalışmalarında kullandıkları yöntem ve teknikler konusunda, yarı yapılandırmış eğitim ve işbaşı gözlem imkanı sağlanmıştır. Proje ile personelin mevcut bilgi ve deneyimlerini geliştirmelerini ve hedef kitleye daha kaliteli hizmet sunmalarını amaçlamaktadır.

            Proje kapsamında öğrenici olarak hareketliliğe katılan personelin; "bilişsel davranışçı terapi”, “psiko-eğitimsel grup çalışmaları”, “madde bağımlılığı ve bireysel görüşme teknikleri” eğitimleri ile; bilgi, beceri ve deneyimlerini arttırmalı sağlanmıştır. Personelin belirtilen konularda aldığı eğitimler ile;

            -  Hükümlülerin ve madde bağımlılarının rehabilitasyonu,

            -  Suç tekrarının önlenmesi,

            -  Toplumun ve mağdurun korunması konusundaki yeterliliklerinin artırılarak Türk Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin AB standartlarında geliştirilmesini hedeflemiştir.  

Proje kapsamında, İngiltere'nin Reading şehrinde 2 eğitim faaliyeti, Almanya'nın Frankfurt şehrinde bir eğitim faaliyeti 1 de işbaşı gözlem olmak üzere toplam 4 faaliyet gerçekleştirilmiştir. Alınan eğitimler ve işbaşı gözlem faaliyeti sonrasında kurumlarımızda verilen hizmetler AB standartlarında katkı sağlanmıştır.

           

 

 

            İçimizdeki  Lotuslar Projesi

 Eylem 1.2 Gençlik Girişimi  kapsamında 16/01/2014  ile 16/07/2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve bir gençlik projesi olan  “İçimizdeki Lotuslar” adlı projemiz; Proje Ar-ge grubu tarafından Müdürlüğümüzde uygulandı.

Projemiz ile Müdürlüğümüz bünyesinde tedavi denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan şüpheli, sanık ve hükümlülerin uyarıcı ve uyuşturucu maddelere karşı uyarılması, bilinçlendirilmesi ve madde kullanılan ortamlardan uzaklaştırılması amaçlandı.

            Projemizin teması, dört ana başlıkta oluşturuldu.

            Bunlar;

            1- Uyum problemleriyle başedebilme, özdenetim ve sosyal etkileşim becerilerinin geliştirilmesi,

            2- Problem çözme ve farkındalıklarının artırılması,

            3- İstihdam odaklı destekleyici hizmetler,

            4- Uyuşturucu ve uyarıcı maddelere karşı bilinçlendirilmesi ve madde kullanılan ortamlardan uzaklaştırılmasıdır.

            Bu hedefler doğrultusunda bireysel görüşmeler,  grup çalışmaları, bilgilendirme seminerleri ve sanatsal faaliyetler yapıldı. Ayrıca "iş arama teknikleri ve uygulamalı girişimcilik eğitimi" alanlarında yapılan çalışmalarla gençlerin işsizlik sebebiyle madde kullanımı ve suça sürüklenmelerini önlenmeye çalışıldı.

 

 

  Avrupa Gönüllü Hizmeti Projeleri

           Müdürlüğümüz tarafından, T.C.  Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ Gençlik Programı Öğrenme Hareketliliği Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) Akreditasyon Programına yapılan başvuru sonucunda, 

           Avrupa Gönüllü Hizmeti kapsamında Müdürlüğümüz ev sahibi ve koordinatör kurum olarak, 2021 yılına kadar akredite edildi.

          Ulusal Ajansın  AGH programı sayesinde Müdürlüğümüz ev sahibi kuruluş olarak 17-30 yaşları arasındaki hükümlü gençlere 1 yıla kadar Avrupa'daki bir ülkede gönüllü faaliyetlerde yer alma, yabancı dillerini geliştirebilme, yeni bir dil öğrenebilme, kültürlerarası iletişim becerilerini arttırabilme ve iletişim kurabilme stratejilerini öğrenebilme fırsatı sunulmaktadır.

 

        1- Huzur İçin Topluma Uyum   

    

         Avrupa Gönüllü Hizmeti programı kapsamında Müdürlüğümüzce "Huzur İçin Topluma Uyum" isimli bir proje yürütülmüştür. Projemiz ile;

        - Hükümlülerin sosyal ve ekonomik hayata kazandırılması için sosyalleştirici ve beceriye dayalı atölye çalışmaları yapma,

        - Kurmasl ziyaretlerle dezavantajlı hedef kitle için toplumla bütünleşme etiknlik alanları yaratma

        - Müdürlük çalışmalarına yeni etkinlikler ekleyerek hedef kitleye yönelik projelendirme çalışmaları

        - Kültürel ve sosyal çalışmalar yapan STK'lar ile birlikte hedef kitlenin yerel kültürleri tanıtılabilceği ortamlar hazırlama

        - Yerel kuruluşve STK lerle işbirliği ile hedef kitlenin ihtiyaçları gözetilerek BİT teknolojilerinden yararlanmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapılmıştır.

            Proje kapsamında yapılan bu çalışmalar ile gönüllü olarak ülkemize gelen gönüllülere:

        - Çocuk hükümlülerle beceri atölyelerinde çalışmalar yapabilme,

        - Hükümlülerin suçtan uzak durmalarına ve sosyalleşmelerine yönelik yerelde yapılan  faaliyetlerde iletişim ve koordinasyon deneyimi

        - Gençlerin kültürel etkinliklerinde yer alma becerileri

        - Gönüllünün kurumda Üniversitelerle birlikte yapılan akademik çalışmalarda bulunma deneyimi

        - Uluslararası bilgi ve tecrübe

        - Dezavantajlı gruplarla çalışabilme becerisi

            gibi beceriler ve deneyimler kazandırılmıştır.

       

            2- İkinci Bahar 

           Avrupa Gönüllü Hizmeti programı kapsamında Müdürlüğümüzce Ekim 2015 döneminde hazırlanan "İkinci Bahar" isimli bir proje hibe almaya hak kazanmış olup, yapılacak hibe sözleşmesi sonucunda 2016 yılı içinde yürütülecektir.

            Projemiz ile madde bağımlılığı nedeniyle hükümlü olan genç ve yetişkin hükümlülerin sosyal ve ekonomik hayata kazandırılması için sosyalleştirici faaliyetler yürütmek ve madde bağımlılığına yönelik önleme, bilgilendirme ve madde bağımlılığının toplumda yaygınlaşmasına yönelik diğer kurum, kuruluş ve STK lar ile işbirliği içinde çalışmaların yürütülmesi hedeflenmektedir.

 

AB Ülkelerinde Cinsel Dokunulmazlık Suçlarından Hüküm Alan Yetişkinlerin Rehabilitasyonunda Uygulanan Müdahele Yöntemleri’’ Projesi

 

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülmekte olan Erasmus+ Ana Eylem 1 Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği başlığında hazırlanarak Türkiye Ulusal Ajansına sunulan "AB Ülkelerinde Cinsel Dokunulmazlık Suçlarından Hüküm Alan Yetişkinlerin Rehabilitasyonunda Uygulanan Müdahele Yöntemleri’’ adındaki projemiz kabul edilmiştir.

Söz konusu proje; Antalya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinatörlüğünde Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Antalya E Tipi Ceza İnfaz Kurumu konsorsiyum ortaklığında hazırlanmıştır. Projemiz 01/06/2018 ile 30/12/2019 tarihleri arasında uygulanacaktır.  Projemizin yurt dışı faaliyetleri ise Almanya'da Organisationsberatung in Sozialorganisatione e.V. ve İngiltere'de Maze Partnership kurumları işbirliğinde gerçekleştirilecektir. Projemizin bütçesi 37.860 Avro olarak kabul edilmiştir.

Projemiz ile Avrupa'da cinsel dokunulmazlık suçlarından hüküm alanlara özgü yenilikçi yaklaşımlar ve modern uygulamalar hakkında uygulayıcıların eğitim almasını sağlayarak sunduğumuz hizmetleri modernize edilmesiyle AB standartlarına ulaştırmak hedeflenmektedir.

Projemiz; ülkemizde cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarla ilgili yönetmelikle, ceza infaz kurumlarına ve denetimli serbestlik müdürlüklerine verilen, cinsel dokunulmazlık suçu hükümlülerinin rehabilitasyonu konusundaki görevlerinin yerine getirilmesine ve sorunun çözümünde yaşanan sıkıntılar, eksiklikler ve ihtiyaçların giderilmesine katkı sunacaktır.

Proje Kitapçığı için tıklayınız.

 

Cinsel Suçluların Rehabilitasyonu Projesi İngiltere Eğitim Faaliyeti

 

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülmekte olan Erasmus+ Ana Eylem 1 Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği başlığında hazırlanarak Türkiye Ulusal Ajansına sunulan "AB Ülkelerinde Cinsel Dokunulmazlık Suçlarından Hüküm Alan Yetişkinlerin Rehabilitasyonunda Uygulanan Müdahele Yöntemleri’’ adındaki projemiz Antalya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinatörlüğünde Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Antalya E Tipi Ceza İnfaz Kurumu konsorsiyum ortaklığında yürütülmektedir. Projemizin ilk eğitim faaliyeti olarak planlanan İngiltere hareketliliği 24-31 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

İngiltere'nin Londra şehrinde Finsbury Therapy Hub kurumunun ev sahipliğinde gerçekleştirilen eğitim kapsamında katılımcılar İngiltere'de cinsel dokunulmazlık suçunu işleyen kişilere özgü yapılan eğitim ve iyileştirme çalışmaları hakkında bilgilendirilmiştir. Eğitimde genel olarak; cinsel dokunulmazlık suçları ile ilgili adalet sistemleri (soruşturma, kovuşturma ve yargılama aşamalarında yapılan işlemler), cinsel şiddet suçlarının profilinin çıkartılması, cinsel şiddet suçlularının risk değerlendirmesi ve sınıflandırması, cinsel şiddet suç türlerine göre yaklaşım ve uygulama farklılıkları, cinsel şiddet suçlularına yönelik müdahale teknikleri ve kullanılan programlar (bireysel ve grup), suç tekrarının önlenmesine yönelik çalışmalara değinilmiştir.  

Projemiz ile Avrupa'da cinsel dokunulmazlık suçlarından hüküm alanlara özgü yenilikçi yaklaşımlar ve modern uygulamalar hakkında edinilecek bilgilerle sunduğumuz hizmetleri modernize edilmesiyle AB standartlarına ulaştırmak hedeflenmektedir.

Projemiz; ülkemizde cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarla ilgili yönetmelikle, ceza infaz kurumlarına ve denetimli serbestlik müdürlüklerine verilen, cinsel dokunulmazlık suçu hükümlülerinin rehabilitasyonu konusundaki görevlerinin yerine getirilmesine ve sorunun çözümünde yaşanan sıkıntılar, eksiklikler ve ihtiyaçların giderilmesine katkı sunacaktır...

 

Cinsel Suçluların Rehabilitasyonu Projesi Almanya Eğitim Faaliyeti

 

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülmekte olan "AB Ülkelerinde Cinsel Dokunulmazlık Suçlarından Hüküm Alan Yetişkinlerin Rehabilitasyonunda Uygulanan Müdahele Yöntemleri’’ adındaki AB projemizin ikinci eğitim faaliyeti olarak planlanan Almanya hareketliliği 21-28 Nisan 2019 tarihleri arasında Frankfurt şehrinde gerçekleştirilmiştir.

Almanya'nın Frankfurt şehrinde Organisationsberatung in Sozialorganisatione e.V. (OBİS e.V.) kurumunun ev sahipliğinde gerçekleştirilen eğitim kapsamında katılımcılar Almanya'da cinsel dokunulmazlık suçunu işleyen kişilere özgü yapılan eğitim ve iyileştirme çalışmaları hakkında bilgilendirilmiştir. Eğitimde genel olarak; cinsel dokunulmazlık suçları ile ilgili Almanya'da cinsel suçlulara yönelik yürütülen çalışmalar, pedofoli ve cinsel taciz, önleyici çalışmalar, cinsel şiddet suçlularının risk değerlendirmesi ve sınıflandırması, cinsel şiddet suç türlerine göre yaklaşım, cinsel şiddet suçlularına yönelik müdahale teknikleri ve kullanılan programlar (bireysel ve grup),  yönelik konularda eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiştir.  

Projemiz; ülkemizde cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarla ilgili yönetmelikle, ceza infaz kurumlarına ve denetimli serbestlik müdürlüklerine verilen, cinsel dokunulmazlık suçu hükümlülerinin rehabilitasyonu konusundaki görevlerinin yerine getirilmesine ve sorunun çözümünde yaşanan sıkıntılar, eksiklikler ve ihtiyaçların giderilmesine katkı sunacaktır.

 

 

Avrupa Birliği Ülkelerindeki Cinsel Dokunulmazlık Suçlarından Hüküm Alan Yetişkinlerin

Rehabilitasyonunda Uygulanan Müdahale Yöntemleri” İsimli Projemizin Çalıştayı Yapıldı

 

 15 Ekim 2019

 

Avrupa Birliği ERASMUS + Yetişkin Eğitimi Personeli Hareketliliği programı kapsamında, Antalya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü, Antalya E Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü ile Akdeniz Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen 'Avrupa Birliği Ülkelerindeki Cinsel Dokunulmazlık Suçlarından Hüküm Alan Yetişkinlerin Rehabilitasyonunda Uygulanan Müdahale Yöntemleri' isimli projenin çalıştayı, 15 Ekim 2019 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Bumin Kağan Konferans Salonu'nda yapıldı.

Çalıştayın açılışına, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İNAL, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Rıza Can, Antalya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet KARAKAYA, Denetimli Serbestlik ve Ceza İnfaz Kurumu Savcısı Cengiz GÜLER, Antalya İnfaz Hakimi Taha YALÇIN, Antalya Valiliği Avrupa Birliği Projeleri Genel Koordinatörü Baki KARAÇAY, Avrupa Birliği Bakanlığı AB İşleri Uzmanı Selman ÇETİN, Antalya Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut ÖZTÜRK, öğretim üyeleri, kamu kurumlarının sosyal hizmet, psikoloji, psikyatri ve eğitim birimlerinde görevli uzmanlar ile yöneticileri, ceza infaz kurumu ve denetimli serbestlik müdürlüğünde hükümlülerin eğitiminde görevli eğiticiler ve yöneticiler ile öğrenciler katıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İNAL açılışta yaptığı konuşmasında; Suç işleyenleri cezalandırmada iki amacın olduğuna dikkat çekerek, "Birincisi caydırıcılık, ikincisi topluma kazandırma, ıslahtır. Biz caydırıcılık bölümünü kapalı, açık cezaevlerimizde hürriyetinden yoksun bırakmak suretiyle yerine getiriyoruz. Daha sonra Denetimli serbestlik müdürlüklerimiz hüküm giyen vatandaşlarımıza bir kısım denetim ve gözetim planları yapıyor. Bu kapsamda uzmanlarımız vasıtası ile eğitimler ve seminerler veriliyor, kamu yararına çalışma şeklinde infazları gerçekleştiriliyor. Böylece bu vatandaşlarımızın tekrar ıslah olmaları, topluma kazandırılmaları ve ailelerine faydalı olmaları yönünde çalışmalar yapılıyor" dedi.

Çalıştayın açılışında konuşan Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Ertürk ise Türkiye'nin son yıllarda en fazla konuştuğu konuyu konuşmak, tartışmak ve sonuçlarını değerlendirmek için toplandıklarını söyledi. Cinsel suçların coğrafi bölgeye ve toplumların sosyal, kültürel, ekonomik durumlarına bağlı olarak gelişen bir suç şekli olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Ertürk, konuşmasında: "Bugün dünyanın gelişmiş ülkelerinde, en geri kalmış ülkelerinde de çok aktüel olarak gündemdeki yerini koruyan bir konu. Tabii ki kadın erkek, çocuk genç, yaşlı her cinsten, her meslekten ve sınıftan insan cinsel suça maalesef maruz kalabiliyor. Bunun bir yaş sınırlaması da yok. Cinsel suçların görülme oranlarının değerlendirilmesinde toplumlar ve kültürler arası bazı farklılar olsa da genel olarak hiçbir yerde hoş karşılanmayan ve suçun ağırlık derecesine göre cezalandırılan bir durumdur. Tüm toplumlarda görülen cinsel suçların sayısı, bilinenden daha fazladır. Mağdurlar bu travmayı yaşamları boyunca çekmektedir. Cinsel saldırılar, tecavüz ve öldürmeye kadar giden bir yelpazede yer almaktadır. Tecavüz olayı bir mağdur tarafından yaşanan veya yaşanabilecek en büyük psikolojik travmalardan biridir ve mağdur açısından çok ciddi sonuçları olabilmektedir. Hiç kimse cinsel suçu hak etmez ve cinsel suçun gerekçesi olamaz. Cinsel dokunulmazlık suçlarının toplumun her kesimini tehdit etmesi, mağdurların gelecek yaşamları üzerinde ciddi sorunlar yaratması nedeniyle, bireylerin, ailelerin, toplumların ve medyanın da gündeminden düşmemektedir. Maalesef son yıllarda bu haberleri medya gündeminde görmediğimiz akşam olmuyor. Bazı ülkelerde cinsel suçlular belli oranlarda cezaevlerinde cezalarını çektikten sonra denetimli serbestlik kapsamında cezalarının geri kalanı çekmekte ve kontrol altında tutularak rehabilitasyon yoluna gidilmektedir. Cinsel suçlular normal ruhsal yapıdaki kişiler olduğu gibi, yasalardan, rehabilitasyon uygulamalarından ve toplumlardan hiç etkilenmeyen anti sosyal yapıdaki kişiler de olabilir. Hal böyle olunca da denetimli serbestlik uygulamalarının sonuçları ön plana çıkmaktadır.” dedi.

Çalıştay açılış konuşmaların ardından, Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlara Genel Bakış, AB Ülkelerinde Cinsel Dokunulmazlık Suçlarından Hüküm Alan Yetişkinlerin Rehabilitasyonunda Uygulanan Müdahale Yöntemleri Projesi ve Türkiye’de Cinsel Suçlulara Yönelik Eğitim İyileştirme Çalışmalarında Mevcut Uygulama, İngiltere’de ve Almanya’da Cinsel Suçlulara Yönelik Yapılan Eğitim ve İyileştirme Çalışmaları ile rehabilitasyon modelleri konularında sunumlar yapıldıktan sonra İngiltere ve Almanya’daki rehabilitasyon modelleri ile Türkiye’deki uygulamalar tartışıldı.

 

Çalıştay Raporu için Tıklayınız.

 

Adres

Meltem Mah. Dumlupınar Blv. Muratpaşa/Antalya

Telefon

Ana Bina 0242 246 30 00

Genel İcra 0242 245 34 10- 11- 12- 13-14 Ek Bina 0242 245 34 00

E-Posta

antalyacbsisaretadalet.gov.tr